Generalforsamlig referat 2015

Haveforeningen MOSVIG

Kolding okt. 2015.

 

 

Referat fra Haveforeningen MOSVIG generalforsamling

Mandag 26 oktober 2015 kl. 19.00

i KVARTERHUSET Junghansvej 121, 6000 Kolding.

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer.

Preben Nielsen Have 5

 

2.Formandens beretning.

Ole bød velkommen og opfordrede til at stemningen blev holdt bedre end sidste år, så vi alle kan snakke sammen som voksne mennesker.

Ole oplyste at han havde valgt at trække sig i utide som formand, da han er flyttet til Vamdrup og ville sælge haven, men dette gør jo at han ikke kan være formand mere.

 

3.Kassererens beretning.

Thies læste regnskabet op og spurgte om der var spørgsmål dertil.

- kontrakter kan underskrives og afleveres i dag

- Thies oplyste at kommunen forlanger at der er forsikringer på alle havelod med bygninger. Disse forsikringer skal indeholde dækning for ”Brand + miljøoprydning”. På den baggrund har Thies forsøgt at indhente priser fra forskellige forsikringsselskaber, men det er ikke lykkes at finde en der lever op til pris og kvalitet på den foreningen har p.t. Det er tilladt at have sin egen forsikring blot skal I være OBS på at bestyrelsen en gang årligt skal se bevis på betalt forsikring indeholdende ”Brand + miljøoprydning.

- Kommunen har sagt nej til tilkobling til kloakken på Mosevej, hvorfor vi skal arbejde videre med den model der siger vi skal have en septiktank og toiletvogn etableret inden 2018. Der må ikke indlægges strøm, så hvis der skal lidt lys til skal det være solceller. Rengøring og vedligeholdelse pålægges haveforeningen.

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

 

4.Indkomne forslag. Skal være formanden Ole Kristiansen, Åbakken 26, 6580 Vamdrup i hænde senest den 18/10-15..

Der var ingen forslag

 

5.Kontingent.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 50,-, Hvilket blev godkendt

 

6.Valg af formand. (Ole modtager ikke genvalg)

Thies have 27 blev valgt

 

7.Valg af kasserer.

Tina have 42 blev valgt

 

8.Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer. (Kaj genopstiller ikke)

Flemming Laugesen have 26 blev valgt

 

9.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Mette Bendz have 1V blev valgt som 1. suppleant.

Heidi Olesen have 22 Blev valgt som 2. suppleant

 

10.Valg af revisor.(Tina)

Preben Nielsen have nr. 5 blev valgt

 

11.Valg af revisorsuppleant.

Kim Berg have nr. 7 blev valgt

 

12.Eventuelt.

Under dette punkt blev der følgende punkter debatteret:

Hækregler (Kommunes regler) :

- Stien skal være 3 meter bred.

- Højden er som hegnsloven siger max 180 cm

- Der må ikke opsættes fasthegn(flethegn eller lign) mellem haverne, det skal være levende hegn(altså hæk der skal klippes)

 

Bom ved Asmus Philipsens Vej ønskes, bestyrelsen arbejder videre dermed

 

Kommunen har ændret reglerne for byggetilladelser, det vil sige at ønsker i tilladelse til at bygge på jeres havelod, skal skitse med mål og materialevalg afleveret til bestyrelsen, der skal godkende og tilsende kommunen med bestyrelsens påskrift.

 

Kommune forlanger at vi får et vurderingsudvalg igen, dette venter vi tilbage til.

 

Kommunen forlanger at vi hæver standarden i haverne, hvorfor bestyrelse vil stramme op på de regler der er gældende i haveforeningen.

Vi skal derfor opfordre alle til at overholde de regler der er gældende for at have en kolonihave i Kolding Kommune, så vi ikke behøver sende så mange breve ud til jer i 2016.

 

Haveforeningen har jo nu i et år haft en hjemmeside. Haveforeningenmosvig.dk

Bestyrelsen opfordre alle til at gå ind og kigge og send gerne info dertil, jo flere input jo bedre vil hjemmesiden blive, da ingen af os jo er eksperter i hjemmesider. 

 

Copyright © All Rights Reserved